Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen.  Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;

c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;

b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken.  In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie.  De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen.  Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken.  Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking.  De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 klachtenregeling

1. Vóór de afreis:

Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.

2. Tijdens de reis:

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis:

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.  Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Secretariaat van de “Cel verzoening”:

Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel
Tel 02 277 61 80
Fax 02 277 91 00 verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1.250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren.  Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.250 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

Onder de 1.250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.

3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt.  Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.  Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

- telefoon: 02 277 62 15 (9 u tot 12 u)
- fax: 02 277 91 00
- Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
- e-mail: clv.gr@skynet.be

Bijzondere reisvoorwaarden

Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van onderstaande bepalingen niet van toepassing is op de gemaakte boeking.

1. De prijs

Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Sommige prijzen zijn afhankelijk van bijkomende voorwaarden (vb. reservatie van vlucht bij rederij).
Gelieve Cruisemarkt.be te contacteren voor meer info.

1.1 De vermelde prijzen op deze website omvatten:

a) het verblijf in de gekozen accommodatie, inclusief de maaltijden en overige extra's conform de voorwaarden van de desbetreffende rederij (zie website rederij)
b) de bijdrage voor de garantieverzekering;
c) de havengelden en overige buitenlandse taksen van volgende rederijen : 'Companie Des Iles Du Ponant, Oceania Cruises, The Yachts of Seabourn (2012), Norwegian Cruise Lines, MSC Cruises, Azamara, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Pullmantur, Croisiere de France.

1.2 Niet inbegrepen zijn:

a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij anders vermeld;
b) de havengelden en overige buitenlandse taksen van de niet in punt 1.1 genoemde rederijen (tenzij anders vermeld);
c) de dranken, tenzij anders vermeld (zie ook website rederij);
d) de persoonlijke uitgaven en fooien (zie ook website rederij);
e) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan (zie ook website rederij);
f) de annulatie- en bijstandverzekering
g/ Verschillen in wisselkoersomrekening
h/ de Belgische BTW volgens de geldende aanslagvoeten (afhankelijk van het feit of de cruise al dan niet met vervoer wordt gereserveerd)
i/ Overige diensten die verplicht dienen gereserveerd te worden bij de rederij om de vermeldde prijs te bekomen (vb. Vluchten)

1.3 Kortingen en promoties

Kortingen en promoties zijn steeds onder voorbehoud van definitieve bevestiging door de desbetreffende aanbieder (rederij, hotel, autoverhuurbedrijf, ...). De aanduidingen op deze website of offerte zijn enkel indicatief tot definitieve bevestiging. Wanneer een aangeduide promotie of korting niet kan worden bevestigd door de desbetreffende aanbieder, heeft U als klant het recht op kosteloze annulatie. In geval van het ontbreken van een bevestiging van de korting of promotie, verklaart U zich uitdrukkelijk akkoord dat Cruisemarkt.be U geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd is.  Laattijdige reductie- en promotieaanvragen kunnen geweigerd worden.
Bepaalde afgebeelde prijzen op deze website zijn promotieprijzen die enkel gelden indien ook de vlucht of andere accommodatie wordt gereserveerd bij de rederij

1.4 Naar maat

Voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van € 25 per dossier.

1.5 Op aanvraag

Aan een boeking op aanvraag zijn in de regel geen kosten verbonden. Er worden echter kosten aangerekend indien a) de reserveringsdienst de aanvraag als niet realiseerbaar beschouwt en de reiziger aandringt om toch de aanvraag te maken; b) het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord ontvangen is van de aangevraagde accommodatie(s) en/of dienst(en) en dit binnen de 14 dagen na de boeking. In beide gevallen bedragen de kosten € 25 per dossier. Dit bedrag kan eventueel verhoogd worden indien er vliegtuigplaatsen geblokkeerd worden bij een boeking minder dan 6 weken voor afreis. De reiziger mag gratis het hotel of andere accommodatie wijzigen of annuleren indien er na 14 dagen geen antwoord is van de hotelier, rederij of andere aanbieder. Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder de normale wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden gelden niet voor een boeking op aanvraag die een bevestigde boeking dient te vervangen. Hier gelden de normale voorwaarden.

1.6 Voorkeur en essentie

De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven (bijvoorbeeld van een kamer, kajuit, ...), ook al wordt deze voorziening al of niet, met of zonder toeslag, aangeboden. Cruisemarkt.be zal deze voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener maar kan deze niet garanderen.

Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. De kosten voor een bevestigde essentieaanvraag bedragen € 25,00. Daarnaast kunnen door de dienstverlener nog extra kosten aangerekend worden.

Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden.

2. Prijsberekening

De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 6 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

3. Prijsvorming

3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland

De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die gehanteerd worden door de desbetreffende touroperator of aanbieder. (zie reiscontract)

3.2 Heffingen en taksen

De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die gehanteerd worden door de desbetreffende touroperator of aanbieder. (touroperator of aanbieder: zie reiscontract) . Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.

3.3 Vervoer per vliegtuig

De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar de bestemming(en) die word(t)(en) vermeld in het reiscontract werden berekend aan de hand van de ‘referentie brandstofprijs’ van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij(en).

Verhogingen of verlagingen van de brandstoftoeslagen, heffingen en/of taksen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.

3.4 Vervoer per trein, bus of boot

De prijs voor het vervoer per trein, cruise, bus of boot is berekend volgens de voorwaarden van de desbetreffende touroperator of aanbieder (touroperator of aanbieder: zie reiscontract). De door deze touroperator of aanbieder meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

3.5 Enkel hotel

Hoewel in deze website geen aanbiedingen worden gedaan met betrekking tot de reservering van enkel het hotelverblijf, is het mogelijk om hotels als "enkel hotel" te reserveren. De prijs voor de reservering van enkel het hotelverblijf wordt in functie van vraag en aanbod bepaald en is dus onderhevig aan prijsschommelingen. De prijs die doorgegeven wordt bij de berekening of offerte is bijgevolg de prijs die geldig is indien er op dat ogenblijk ook effectief gereserveerd wordt.

4. Voorschot

Het voorschot bedoeld in art. 7 van de Algemene voorwaarden wordt U meegedeeld bij het onderschrijven van het reiscontract. De betaling van de reiziger aan Cruisemarkt.be is bevrijdend ten aanzien van de Rederij, reisorganisator of aanbieder. In geval van terugbetaling door de Rederij, reisorganisator of aanbieder aan Cruisemarkt.be is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger.

5. Annulering

De annulering van een gereserveerde reis moet via Cruisemarkt.be schriftelijk aan de rederij, reisorganisator of overige aanbieder medegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de boeking. Annuleren kan enkel op werkdagen tijdens de kantooruren (zie www.cruisemarkt.be). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende dag.

Indien Cruisemarkt.be in de onmogelijkheid is om de annulatie tijdig door te geven aan de rederij, reisorganisator of overige aanbieder, dan geldt als datum van annulering de datum waarop de rederij, reisorganisator of overige aanbieder  in de mogelijkheid is de annulatie te verwerken. (voorbeelden: annulatie wordt doorgegeven net voor sluitingstijd, annulatie wordt doorgegeven per E-mail, annulatie wordt doorgegeven op tijdstip waarbij Cruisemarkt.be de rederij, reisorganisator of overige aanbieder niet kan bereiken, annulatie wordt doorgegeven buiten de kantooruren van de rederij, reisorganisator of overige aanbieder )

5.1 Vergoeding

De verschuldigde vergoeding hangt af van de algemene en bijzondere boekingsvoorwaarden van de van toepassing zijnde rederij(en), reisorganisator(en) of overige aanbieder(s).

In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere diensten, of volgens de specifieke voorwaarden van de van toepassing zijnde rederij(en), reisorganisator(en) of overige aanbieder(s), kunnen de annuleringskosten tot relatief ver vóór de afreis oplopen tot 100%, verhoogd  met een aangerekende vergoeding en administratiekosten.

6. Vervanging en wijziging door de reiziger aan reeds geboekte reis.

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing.

De kosten hangen af van de algemene en bijzondere boekingsvoorwaarden van de van toepassing zijnde rederij(en), reisorganisator(en) of overige aanbieder(s).

7. Aansprakelijkheid

7.1 Algemeen

De algemene aansprakelijkheid wordt geregeld door artikel 14 van de Algemene Reisvoorwaarden, dat een samenvatting is van de artikels 17 en 18 van de Reiscontractenwet. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is niet betrokken in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in art. 14 paragraaf 2.b van de Reiscontractenwet) of van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen (waaronder overboeken niet is begrepen). Bovendien is de reisorganisator wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.

7.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen

In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden op http://air-ban.europa.eu

7.3 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen

In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

7.4 Algemene en bijzondere voorwaarden van rederij(en), reisorganisator(en) of overige aanbieder(s).

Wanneer er op deze website of in het reiscontract verwezen wordt naar algemene en/of bijzondere voorwaarden van rederij(en), reisorganisator(en) of overige aanbieder(s), dan wordt hiermee verwezen naar de reisbrochure en/of website van de desbetreffende rederij(en), reisorganisator(en) of overige aanbieder(s). Indien de klant geen internetverbinding heeft of om het even welke reden een papieren versie wenst van de in dit artikel bedoelde voorwaarden, dan kunnen deze steeds verkregen worden via Cruisemarkt.be op verzoek.

8. Klachtenregeling

8.1 Klachten op de bestemming

Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden aan de dienstverlener of de vertegenwoordiger van de touroperator. Indien geen passend gevolg gegeven wordt of geen oplossing gevonden wordt, moet u rechtstreeks contact opnemen met het noodnummer van de touroperator (nadere gegevens in uw reisdocumenten). Indien door het niet naleven van deze voorschriften het probleem aanhoudt, kan dit een invloed hebben op de bepaling van een eventuele schadevergoeding.

8.2 Niet verkregen diensten

De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen